Učenje tujih jezikov

1. Tuji jeziki za večjo mobilnost

Mnogo posameznikov se na zasebnih in službenih potovanjih srečuje s preprekami pri komuniciranju v tujem jeziku. Tudi potreba po mobilnosti posameznikov na različnih delovnih mestih je čedalje večja. Samostojno in samozavestno sporazumevanje v tuji deželi ter s tujci v domačem okolju je cilj, ki ga bomo s progamom dosegli. S pomočjo inovativnega pristopa, konverzacije, dela v parih in skupini ter aktivnega sodelovanja pri učenju bodo udeleženci nadgradili svoja osnovna znanja tujega jezika, pri pogovoru v tujem jeziku pa postali bolj samozavestni.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

učenje tujih jezikov

2. Poslovni tuji jezik

Učenje poslovnih tujih jezikov je ena izmed kompetenc, ki jih delodajalci zaradi širjenja lokalnega gospodarstva na mednarodne trge, vse bolj poudarjajo. Usvajanje tujih jezikov bo za (starejše) zaposlene priložnost nadgradnje izkustvenega znanja, s katerim razpolagajo (delovne in življenjske izkušnje). Pomanjkljivo znanje tujih jezikov pri zaposlenih starih 45 let in več navajajo delodajalci kot eno izmed bistvenih ovir v komunikaciji (poslkomunikacija s tujimi strankami, razumevanje navodil v tujem jeziku,…).

Tudi podeželsko prebivalstvo, ki se ukvarja s kmetijstvom, se zaradi prilagajanja potrebam trga vse več usmerja v ekološko kmetovanje, dopolnilne dejavnosti, večanje pestrosti tržne proizvodnje. Gre za predvsem nižje izobraženo populacijo, pri kateri se je pokazala potreba po dodatnih znanjih, med drugim znanja tujih jezikov.

S programom Poslovni tuji jezik posamezniki skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, bralno, govorno in pisno sporočanje za potrebe dela in življenja; poglabljajo poslovno besedišče; postanejo samozavestni pri rabi tujega jezika ter se uspešno soočajo s spremembami, ki jih prinašajo novi trgi.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«