Šolski center Novo mesto

Šolski center Novo mesto

Šolski center Novo mesto izvaja poklicno in strokovno izobraževanje za poklice na področju strojništva, elektronike, računalništva, gradbeništva, lesarstva, predšolske vzgoje, zdravstva, kemije formacije in kozmetike. Programe izvaja na poklicni, srednji in višji stopnji. Na šolskem centru se izvaja tudi program tehnične gimnazije. V srednješolske programe je vključeno nekaj več kot 3000 dijakov, v višje strokovne študijske programe pa nekaj več kot 1000 študentov, Za potrebe izobraževanja odraslih izvaja skoraj vse programe rednega izobraževanja. Pripravlja in izvaja tudi krajše oblike funkcionalnega in dodatnega izobraževanje za potrebe podjetij kakor tudi različne krajše oblike izobraževanja za pridobitev dodatnih poklicnih kompetenc. V različne oblike izobraževanja odraslih je vključeno več kot 1200 udeležencev.
Programi se izvajajo v sodobnih učilnicah, predavalnicah, specialnih učilnicah labradoritih in delavnicah, ki so opremljene z najnovejšimi tehnologijami posameznih strok.
Za izobraževanje odraslih, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo je na Šolskem centru Novo mesto organizirana enota za izobraževanje odraslih, kjer pridobite vse potrebne informacije. Za pridobitev različnih dodatnih kvalifikacij, dodatnih znanj in usposabljana za potrebe obrti in podjetij pa je organizirana enota Medpodjetniški izobraževalni center.
V Medpodjetniškem izobraževalnem centru se izvajajo priprave in izpiti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, priprave za delovodske in mojstrske izpite, usposabljanja za metroje v dijakov v delovnih procesih, programi za pridobitev dodatnih kompetenc za brezposelni in različni programi za izboljšane temeljih i poklicnih kompetenc. Pripravljamo in izvajamo tudi posebne programe za pridobitev specifičnih znanj za potrebe podjetij. V Medpodjetniškem izobraževalnem centru je organizirana tudi svetovalna pisarna, kjer se lahko pridobi različne informacije in svetovanje za vključitev v dodatno izobraževanje.

Osebna izkaznica:

Šolski center Novo mesto

Naslov: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telefon: 07 39 32 100

Telefaks: 07 39 32 124

Email: info@sc-nm.si

Spletna stran: www.sc-nm.si

Svetovalna pisarna
tel: (07) 39-32-209
Email: svetovanje@sc-nm.si

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«