Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih z bogato tradicijo organiziranega usposabljanja in izobraževanja odraslih. Prizadevamo si, da bi bilo učenje vedno na voljo in dostopno vsem odraslim prebivalcem lokalnega okolja in regije, v vseh življenjskih obdobjih.

Skozi leta našega delovanja smo izoblikovali ponudbo štirih programskih sklopov, ki se med seboj prepletajo:
– formalno izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– splošno vseživljenjsko učenje,
– dejavnosti za podporo odraslim pri učenju ter
– projektno delo.

S povezovanjem z različnimi partnerji izmenjujemo dobre prakse in pridobivamo nove izkušnje na področju vseživljenjskega učenja, hkrati pa za okolje, v katerem delujemo, pridobivamo brezplačno ponudbo, ki jo lahko koristijo naši občani. Vse to delamo s ciljem, da našim uporabnikom ponudimo pestre in kakovostne izobraževalne programe.
Skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, uvajamo sodobne pedagoške pristope, spodbujamo strokovno usposobljenost naših predavateljev in skrbimo za prijetno učno okolje.
Uspešno sodelujemo v različnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektih.
Vseskozi posvečamo veliko pozornost kakovosti. Smo nosilci nacionalnega certifikata kakovosti zeleni znak POKI in mednarodnega standarda ISO, ki smo ga pridobili januarja 2013.

Osebna izkaznica:

RIC Novo mesto

Naslov: Topliška cesta 2, Novo mesto

Telefon: 07 393 45 50

Email: ric@ric-nm.si

Spletna stran: www.ric-nm.si

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«