Programi priprav za pridobitev kvalifikacije

1. Priprave na izpit iz slovenščine

Cilj programa priprave je osvežitev znanja in učna pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata iz znanja slovenščine.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

pridobitev kvalifikacije

2. Priprave na izpit NPK: Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj

Program je namenjen zaposlenim v gradbeni stroki brez ustrezne izobrazbe in z delovnimi izkušnjami v gradbeništvu.  S programom pridobijo dodatna znanja za delo na področju nizkih gradenj in pridobijo možnosti za opravljanje NPK izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj.

Program vključuje novosti na področji nizkih gradenj, spoznavanje novih materialov in nove pristope pri izvedbi del. Udeleženci pridobijo znanja za sledenje navodilom in načrtom ter se naučijo osnovne komunikacije.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

3. Priprave na izpit NPK: Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj

Program je namenjen zaposlenim v gradbeni stroki brez ustrezne izobrazbe in z delovnimi izkušnjami v gradbeništvu. S programom pridobijo dodatna znanja za delo na področju visokih gradenj in pridobijo možnosti za opravljanje NPK izvajalec/izvajalka del visokih gradenj.

Program vključuje novosti na področjiu visokih gradenj, spoznavanje novih materialov in novih pristopov pri izvedbi del. Udeleženci pridobijo zananja sledenje navodilom in načrtom ter se naučijo osnovne komunikacije.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

4. Priprave na izpit NPK: Viličarist/viličaristka

Udeleženci s programom pridobijo dodatna znanja za delo na področju upravljanja viličarjev in varnega dela z različnimi dvižnimi napravami in pridobijo možnosti za opravljanje NPK viličarist/viličaristka.

Program omogoča zaposlenim, ki delajo v proizvodnem procesu, pridobitev dodatnih znanj in usposobljenosti za upravljanje viličarjev in enostavnih dvižnih naprav. Poudarek je na varnejšem in lažjem delu in opitmalnem izkoriščanju viličarjev in različnih dvižnih naprav.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

5. Varna hrana in HACCP sistem

Vsebina programa ponuja ključna vsebinska znanja s področja zagotavljanja varne hrane v kmetijstvu, živilstvu (vključno z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji), kakor tudi v gostinstvu in trgovini.

Temeljni namen programa je seznaniti udeležence s principi in zakonodajo varne pridelave, predelave, rokovanja, pakiranja in ponudbe živil, s poudarkom na HACCP sistemu ali Dobri higienski praksi in higieni živilskega, gostinskega ali trgovinskega obrata.

Program v prvem delu predvideva seznanitev s pojmom varna hrana (“od vil do vilic” – Varno živilo je tisto, ki po pripravi in zaužitju ne povzroči bolezni oziroma ne ogroža zdravja ljudi). V nadaljevanju pa se udeleženci seznanijo s temeljno živilsko zakonodajo, s poudarkom na manjših predelovalnih obratih (od registracije obrata – dopolnilna dejavnost na kmetiji ali manjši obrtniški obrat, vpisa obrata v register živilskih obratov, inšpekcijskih nadzorov itd.) in z zahtevami HACCP sistema ter se usposobijo za pripravo lastnega HACCP načrta oz. vodenju HACCP evidenc tako za živilsko, kot tudi gostinsko ali trgovsko dejavnost.

Usposabljanje Varna hrana in HACCP sistem je odlična podlaga za pridobitev ustreznega certifikata s področja zagotavljanja varne hrane ali za pridobitev katerega izmed živilsko – gostinskih NPK-jev.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«