Osebnostna rast in poklicni razvoj

1. Zaživimo v novi državi

Za učinkovito vključitev priseljencev v novo državo je ključna njihova ekonomska vključitev, predpogoj zanjo pa je izobraževanje. Izobraževanje je predpogoj za vse ostale vrste uspešnega vključevanja priseljencev v življenje v novi državi (sociokulturno, psihološko, politično vključevanje). Program priseljencem daje spodbudo in motivacijo za izobraževanje. Poleg nadgradnje znanja slovenskega jezika priseljenci krepijo tudi funkcionalno pismenost. Program udeležence spodbuja k večji sposobnosti prepoznavanja tistih kompetenc, ki jih nujno potrebujejo na sedanjem delovnem mestu ali za pridobitev zaposlitve. Program bo priseljence spodbujal tudi k pridobivanju računalniške pismenosti, ki je nuja za uspešno delovanje v sodobni družbi. Udeleženci pridobijo jezikovne kompetence (sporazumevanje v slovenskem jeziku), socialne kompetence (komunikacija, poznavanje različnih institucij) ter digitalno pismenost (računalniške veščine).

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

2. Učinkovito upravljanje z lastno energijo in izboljšanje veščin soočanja s stresom

Podjetniška Slovenija se sooča z energijsko krizo. Preobremenitve z delom, ekonomija 24/7 in vedno večja pričakovanja zahtevajo, da zaposleni črpajo svojo energijo kadarkoli in kjerkoli to zahteva njihovo delo. Zaposleni so pri svojem delu pod nenehnim pritiskom. Oboroženi z mobilnimi telefoni, dlančniki, prenosniki in drugimi pripomočki z največjo vnemo razporejajo svoj čas, manjka pa jim

energijskih rezerv za kakovostno izpeljavo premnogih nalog. Večina zaposlenih redko resno razmišlja o upravljanju z lastno energijo. Koliko bolj produktivni, vključeni in učinkoviti bi lahko postali, če bi se naučili novih veščin upravljanja z energijo? Program Učinkovito upravljanje z energijo sledi Smernicam za promocijo zdravja na delovnem mestu (Ministrstvo za zdravje, verzija 1.0, marec 2015).

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

poklicni razvoj

3. Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu

Udeležence programa bomo naučili prepoznati poklicno izgorelost in jih usposobili za učinkovito soočanje s stresom na delovnem mestu. Seznanili jih bomo s pomenom ergonomije na delovnem mestu ter jih naučiti uporabljati tehnike, s katerimi si lahko pomagajo pri izboljšanju zdravja in počutja. Usposobili jih bomo za učinkovito analiziranje, upravljanje in organiziranje svojega delovnega časa.  Spoznali in razumeli bodo pomen učinkovite poslovne komunikacije in osnove poslovnega bontona. Spodbudili jih bomo k podjetniškem mišljenju. Ozavestili bodo pomen vseživljenjskega učenja ter kompetence učenja učenja preko različnih praktičnih veščin. Udeležnci bodo v okviru programa krepili in osvojili socialne kompetence, podjetnost in samoiniciativnost, digitalno pismenost, vseživljenjsko učenje, učenje učenja ter  jezikovne kompetence.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

4. Podjetništvo

Udeleženci programa bodo tekom izobraževanja razvijali podjetniško razmišljanje in spoznavali delovanje poslovnega sveta, pridobivali uporabna znanja za karierno izpopolnjevanje ali oblikovanje lastnih podjetniških idej in jih generirali, spoznavali poslovne priložnosti in se seznanili s postopki registracije. Naučili se bodo izdelati poslovni načrt, načrt trženja, se naučili brati poslovne bilance in se seznanili z osnovami knjigovodstva. Spoznavali bodo področja managementa in vodenja, osvojili poslovni bonton in komuniciranje v poslovnem svetu (ustna in pisna komunikacija). Spoznavali bodo različne pristope v poslovnem svetu v različnih kulturah in uporabno izrazoslovje v tujem jeziku po posameznih vsebinskih sklopih, ki je v poslovnem svetu prisotno. Krepili bodo občutek samozavesti pri javnem nastopanju, razvijali empatijo in razumevanje potrošnikov ter njihovih nakupovalnih navad, spoznali možnosti informacijske podpore za pisarniško poslovanje.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

5. Dobra komunikacija – pot do uspeha

Program krepi znanja in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, uspešno delo, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Udeleženci programa se bodo seznanili z vrstami komunikacij. Ugotovili bodo, kakšni so cilji, namen in funkcija komunikacije. Spoznali bodo napake v stilu komuniciranja, ki ga imajo ter se naučili načel kvalitetnega pisnega komuniciranja. Krepili bodo znanje pravil pisnega in jezikovnega izražanja, telesne in besedne govorice, veščin pasivnega in aktivnega poslušanja, spoštovanja sogovornikovih vrednot in poznavanja poslovnega bontona. Naučili se bodo uporabiti IKT tehnologijo kot pripomoček za pisno komuniciranje. Razvili bodo kompetence sporazumevanja v maternem jeziku, digitalne pismenosti, socialne in državljanske kompetence, spoštovanja človekovih pravic ter učenje učenja.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program  

 

6. Umetnost učinkovitega učenja – moj izziv

Udeleženci programa bodo spoznali delovanje uma, in da nenehno učenje krepi možganske celice ter s tem preprečujejo oz. upočasnijo propadanje možganskih celic, hkrati pa ohranjajo spomin, koncentracijo, varujejo duševno zdravje ter preprečujejo nastanek nekaterih bolezni kot so alcheimerjeva bolezen, demenca idr. Nadalje bodo spoznali strategije za načrtovanje učenja (kje, kdaj, kaj in kako se učiti), strategije spremljanja in nadzora učenja (ustreznost in kvaliteta učenja, doseganje kriterijev znanja), strategije usmerjanja učenja (prepoznavanje težav, analiziranje napak), tehnike učenja, posebnosti učenja odraslih, učne stile za uspešno in kvalitetno učenje oziroma t.i. metaučenje (učenje učenja), tehnike hitrega in učinkovitega branja. Spoznali se bodo s pojmom inteligence, teorijo o mnogoterih inteligencah, za kaj je sposobnost kvalitetnega in učinkovitega metaučenja v naši spremenljivi družbi tako pomembno. S pomočjo samorefleksije bodo ugotovili, kateri učni stili so za njihovo učenje ustrezni in jih bodo uporabljali v vsakdanjem življenju, seznanili se bodo s tehnikami za krepitev spomina, koncentracije oz. pozornosti. Predstavili jim bomo poti do učinkovite komunikacije, ovire v komunikaciji in jih usposobili za kakovosten način komuniciranja.  ki ga bodo lahko uporabljali tako v zasebnem kot poslovnem življenju.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

7. Finančna pismenost v družbi sprememb

Z vključitvijo v program bodo udeleženci pridobili ključne kompetence, ki jih posameznik v sodobni družbi potrebuje za doseganje blagostanja na osebnem, delovnem in širšem družbenem področju, še posebej v obdobju gospodarske krize, ko je potrebno racionalno gospodarjenje. Za potrošnike je finančno izobraževanje postalo vseživljenjska izkušnja. Udeleženci bodo pridobili in razvijali kompetence na področju upravljanja z osebnim premoženjem, temeljne matematične kompetence, socialne kompetence (komunikacija, poznavanje mreže institucij, podjetnost), jezikovne kompetence ter IKT kompetence. Usposobijo se za uresničevanje zamisli in prepoznavanje priložnosti, pasti in tvaganj. Pogojev za vključitev v program ni.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program  

 

8. Jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujca

Cilj programa je razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku za poklicno, osebno in družabno življenje ob zavedanju, da je materni jezik tujcev in migrantov osnovna prvina državljanske identitete, slovenščina pa zanje jezik okolja, ki jo morajo kot tako sprejeti, da je integracija v tuje jezično okolje lažja.

Udeleženci programa se jezika učijo v rabi, torej v procesu sporazumevanja, skozi simulacijo najrazličnejših govornih položajev, na katere v življenju naleti govorec slovenskega jezika. Udeleženci razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja  in branja preprostejših besedil, ob tem razvijajo zmožnost ustnega in deloma pisnega sporočanja, tvorijo preprosta besedila s paktičnosporazumevalnega področja. Poudarek je na razvijanju funkcionalne rabe jezika, pomemben cilj je tudi razvijanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika in kulture.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program  

 

9. Za večjo konkurenčnost na trgu dela

Zaradi vse večje konkurence na trgu dela in trenda povečevanja stopnje brezposelnosti potrebujejo zaposleni pomoč pri pridobivanju tistih znanj, ki jim bodo ohranjala delovna mesto oz. omogočila uspešnejši prodor na trg dela. Udeležence bomo usposobili za načrtovanje in razvoj lastne kariere. Prepoznali bodo svoje veščine in znanja ter jih znali učinkovito predstaviti delodajalcu. Naučili se bodo učinkovitega upravljanja s svojim časom, še posebej na delovnem mestu. Nadgradili bodo komunikacijske veščine, predvsem na področju poslovne komunikacije in komunikacije na delovnem mestu, veščine uspešnih pogajanj, vodstvene sposobnosti ter veščine reševanja konfliktnih situacij. Udeležence bomo spodbudili k podjetniškemu razmišljanju in udejanjenju svojih zamisli na inovativne načine doma in na delovnem mestu. Ozavestili bodo pomen vseživljenjskega učenja ter kompetence učenja učenja.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program

 

10. Ustvarjalnost za vsak dan

V programu bomo predstavili možnost predelave in uporabe raznih stvari in materialov, ki jih običajno ne potrebujemo več, pa jih še vedno hranimo. Spodbujali bomo ustvarjalnost in udeležence usmerjali k predelavi materialov ter preoblikovanju in osvežitvi že izdelanih predmetov. Tovrstna dejavnost jih bo spodbujala k recikliranju različnih predmetov, k inovativni uporabi starega in tudi sicer krepila inovativnost, podjetnost in vseživljenjsko učenje. Udeleženci bodo ozavestili antipotrošniško miselnost in spoznali, da lahko z recikliranjem prispevajo k varovanju okolja. Z malo iznajdlivosti in ustvarjalnosti bodo lahko presenetili svoje sorodnike, znance in prijatelje z unikatnim darilom. Spoznali bodo, da lahko s pomočjo ustvarjalnosti tudi prihranijo denar. Pridobili bodo znanje aktivnega in ustvarjalnega preživljanje prostega časa. Razvijali bodo ročne spretnosti.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

11. Z zdravo prehrano do zdravja

Nekateri vedenjski vzorci v prehrani in načinu življenja človeka lahko delujejo kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, ali kot varovalni dejavniki, ki krepijo zdravje in izboljšajo kakovost življenja posameznika. Odgovornost za zdravo prehrano nosimo posamezniki sami kot tudi družba z ustvarjanjem pogojev za zdravo prehranjevanje. Udeleženci programa bodo pridobili kompetence na področju doseganja in vzdrževanja zdravja z zdravim načinom prehranjevanja ter okrepili zavest o o povezanosti nezdravih prehranjevalnih navad z nastankom najpomembnejših kroničnih nenalezljivih bolezni. Usposobili se bodo za takšno pripravo živil, da bodo ohranile biološko polnovrednost. Udeležence bomo vzpodbudili k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje in zdravje najbližjih.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

12. Komunikacijski mostovi

Komunikacija je osnova človeškega sobivanja, je način prenosa kulture iz generacije na generacijo, je spretnost in možnost za preseganje medgeneracijskih in medkulturnih prepadov. Preseganje teh prepadov je možno s seznanjanjem z razlogi za razlike ter učenjem novih poti medosebne komunikacije. V programu udeleženci krepijo socialne in državljanske kompetence, kompetence digitalne pismenosti in kompetenco učenje učenja. Cilj programa je krepitev znanj in spretnosti, ki jih starejši zaposleni potrebujejo za osebno izpopolnitev in socialno vključenost.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

13. Kako se lotiti učenja

Cilj programa je pridobivanje znanja in razvijanje kompetenc za uspešno učenje. “Učenje učenja” je zmožnost učiti se in vztrajati pri učenju ter učinkovito upravljati s časom ter informacijami. Udeleženci se seznanijo z učnimi tehnikami in izbiro načina učenja  za uspešno vključevanje odraslih v učni proces. Omogoča razviti notranjo motivacijo za  učenje, oblikovati realno in pozitivno samopodobo, samospoštovanje in samozaupanje ter pozitivna stališča do učenja in izobraževanja. Program udeležence usposablja za identifikacijo lastnih potreb, za načrtovanje lastnih ciljev, za organiziranje in usmerjanje lastnega učenja  ter za vrednotenje doseženega pri formalnem kot pri neformalnem učenju. Udeleženci bodo postali bolj učinkoviti, prilagodljivi in samo-organizirani učenci, ki uporabljajo svoje znanje in spretnosti v različnih okoljih.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

14. Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi

Program je namenjen zaposlenim predvsem na področju zdravstva in socialnega varstva. Cilj programa je krepitev in razvijanje temeljnih kompetenc, predvsem uspešne in učinkovite komunikacije, sočutja, potrpežljivosti in tolerance do drugačnosti ter zmožnosti situacijskega odzivanja, sprejemanja sprememb in prilagoditve ter upravljanja s stresom. V programu bomo udeležence usposobili, da postanejo podporniki vsem s katerimi delajo, jih znajo pravilno motivirati in spodbuditi, da postopno pričnejo prevzemati odgovornost za svoje življenje in počutje. Krepili, poglabljali in razvijali bomo tudi poklicne kompetence s področja nege in oskrbe ter standardnih zdravstvenih postopkov, ki so potrebne za delo s starejšimi oz. oskrbovanci varstvenih in zdravstvenih zavodov.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

15. Zdravo živimo in se gibamo

Odgovornost za zdravo prehrano nosimo posamezniki sami kot tudi družba z ustvarjanjem pogojev za zdravo prehranjevanje. Nekateri vedenjski vzorci v prehrani in načinu življenja človeka lahko delujejo kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, ali kot varovalni dejavniki, ki krepijo zdravje in izboljšajo kakovost življenja posameznika. V programu bodo udeleženci spoznali načela zdrave prehrane in se seznanili z jedmi, ki naj bi bile v prehrani vsakega človeka. Jedi se bodo naučili tudi pripraviti na način, da ohranijo biološko polnovrednost. V programu poudarjamo tudi pomen dobre fizične kondicije, pomen gibanja in vaj na delovnem mestu kot tudi vsakodnevne vadbe. Udeleženci se bodo seznanili z pravilno izbiro vadbe in vaj ter z možnostmi in pomenom rekreativne vadbe. Ozavestili bodo prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje in zdravje najbližjih. Z udeležbo v programu udeleženci pridobijo socialne kompetence in ter si okrepijo samoiniciativnost.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

16. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe – UŽU MI

Cilj programa je omogočiti posamezniku, da obnovi in pridobi temeljno znanje in spretnosti za lažje osvajanje nove učne snovi in napredovanje v formalnem izobraževanju. Ciljna skupina so zaposleni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati formalno izobraževanje.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

17. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto – UŽU MDM

Cilj programa je razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih delih, na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije ter tisti, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

18. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak – UŽU MK

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in kakovosti življenja. Ciljna skupina so zaposleni s posebnimi potrebami oziroma odrasli, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program  

 

19. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja – UŽU IP

Cilj programa je omogočiti pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo udeleženci lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina so zaposleni, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

20. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj – UŽU BIPS

Cilji programa je pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Ciljna skupina so zaposleni starši in stari starši.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

21.Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem – UŽU RŽU

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina so starejši zaposleni odrasli, ki niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi podaljševanja delovne aktivnosti želijo pridobiti znanje in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

22. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame

Cilji programa so spodbujati: razvoj bralne pismenosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, razvoj kulturne inteligence, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ciljna skupina so zaposleni v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

23. Varnost in zdravje pri delu ter zdrav življenjski slog

Glavni cilj programa je udeležencem predstaviti in jih naučiti zdravega prehranjevanja in skrbi za svojo telo. Udeleženci bodo spoznali povezanost med pravilnim prehranjevanjem in zdravjem ter dobrim počutjem, naučili se bodo kako omiliti različne negativne posledice sodobnega življenjskega sloga, mnogoterih stresov in načina dela (slabe drže zaradi prisilnega položaja sede ali stoje, prevelike obremenitve posameznih organskih sistemov in podsistemov, različne zasvojenosti ali odvisnosti…), hkrati pa se bodo poučili o pomenu sprostitve in razvedrila ter o blagodejnih učinkih športa in rekreacije za naše telo.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

 

24. Uporabna matematika in geotrija za obrtniška dela

Zgradbe, konstrukcije, pohištvo in ostali izdelki obrti so čedalje zahtevnejše. Tudi stroji in naprave večino zahtevajo že preračunane podatke. S programom bomo izboljšali temeljne matematične in geometrijske kompetence zaposlenih v gradbenih, lesarskih in drugih podjetjih. Poudarek je enostavni uporabi sodobnih prijemal za hitre in enostavne izračune ter obnovitev znanja osnovne geometrije in temeljnih matematičnih znanj.

Prijavi se na ta program
Izpolnite spodnji obrazec za prijavo na program 

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«