O projektu

Globalizacija, hitro spreminjajoči in negotov trg dela, neskladja med znanjem in spretnostmi, ki so jih odrasli pridobili v času izobraževanja, ter znanjem in spretnostim, ki jih od njih zahtevajo delovna mesta itd. so izzivi današnjega časa, ki pomembno vplivajo na kakovostno osebno, širšo družbeno in ekonomsko rast in razvoj. Splošne, ključne in temeljne zmožnosti omogočajo hitro prilagajanje spremembam, osebno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, starejših od 45 let, ki so nižje izobraženi in usposobljeni.

V skoraj triletnem obdobju (od junija 2016 do marca 2019) je tako v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu… Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

–        PROGRAMI RAČUNALNIŠKEGA IN DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA

Polovica sredstev projekta za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s  pomočjo računalnika in spleta.

–        DRUGI PROGRAMI ZA POKLICNI IN OSEBNI RAZVOJ

V  programih usposabljanja za življenjsko uspešnost in v krajših 50 -urnih tečajih ponujamo odraslim priložnosti za razvoj poklicne kariere, osebnostni razvoj in kakovostnejše življenje.

–        PROGRAMI PRIPRAV ZA PRIJAVO V POSTOPEK PRIDOBITVE KVALIFIKACIJE OZ. CERTIFIKATA

V  programih priprav, ki trajajo do 20 ur ponujamo odraslim priložnosti za obnovitev znanj in kompetenc ter učno pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oz. certifikata.

Več o izobraževalnih programih, ki vam jih ponujamo, si lahko preberete TUKAJ. S klikom na »tukaj« naj obiskovalca preusmeri na zavihek programi (oziroma lahko tudi kakšno bolj primerno rešitev).

kompetence

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«