Grm Novo mesto

Grm Novo mesto

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike in turizma – Gostišče na trgu.
V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, ki je tudi jedro razvoja centra in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen centra, ki na Dolenjskem deluje že 130 let, leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.
Tako v okviru Grma Novo mesto – centra biotehnike delujejo šole s programi od njive do mize oz. od kmetijstva, živilstva, gozdarstva, naravovarstva do gostinstva, turizma in biotehniške gimnazije. Po vertikali pa so razvejani prehodni programi od nižje poklicnih do poklicnih, tehniških, višje strokovnih in visoko strokovnih programov, torej različni poklici do inženirjev in diplomiranih inženirjev.
Velik poudarek dajemo tudi izobraževanju in usposabljanju odraslih in temeljimo na trajni povezanosti z našimi slušatelji – vse zainteresirane vključujemo tudi v Gospodarski grozd za podeželje, ki ga razvijamo v biotehniškem okolju na nivoju Slovenije in temelji na konceptu »ZAUPANJA VREDEN«.
Na Grmu Novo mesto smo s svojo organizacijsko strukturo in z ustrezno infrastrukturo (sodobno opremljeni MIC) ter z medsebojno povezanostjo pripravljeni slediti spremembam, dajati odgovore na vprašanja in tudi soustvarjati prihodnost za vse, ki so jim blizu narava, rastline, živali, ki vidijo v središču ustvarjalnega in zadovoljnega posameznika. Zadovoljni in srečni posamezniki v medsebojnem sodelovanju so pogoj za ustvarjalno in zadovoljno družbo.

Osebna izkaznica:

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto

Telefon: – izobraževanje in usposabljanje odraslih: 051 669 118 ali

07 393 47 34 ga. Anica Pezdirc

Telefaks: 07 393 47 10

Email: s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

Spletna stran: www.grm-nm.si

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«