Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

CIK Trebnje je javni zavod, katerega je pred več kot 50 leti ustanovila občina Trebnje z namenom spodbujanja in razvoja vseživljenjskega učenja.

Sedež zavoda je v Trebnjem, kjer delujemo v sodobno opremljenih učnih prostorih. V želji, da izobraževanje približamo slehernemu posamezniku, izvajamo dejavnost izobraževanja odraslih tudi zunaj sedeža, v krajih Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Grosuplje in širše.

Naša programska ponudba se je skozi desetletja spreminjala in izpopolnjevala, vedno pa je nudila aktualne, zanimive in uporabne vsebine. Tudi danes razvijamo in izvajamo celovito ponudbo izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe ter programov strokovnega in splošnega izobraževanja in usposabljanja:

– program osnovne šole za odrasle,

– programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

– višje in visokošolsko strokovno izobraževanje

– jezikovni tečaji in slovenščina za tujce

– tečaji računalništva

– usposabljanja s področja računovodstva in knjigovodstva

– izobraževanja s področja zdravstva, sociale in osebne rasti

– učni programi za starejše odrasle v obliki dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje

– programi za izboljšanje pismenosti različnih ciljnih skupin

– študijski krožki.

Našo dejavnost dopolnjujemo tudi s svetovalno in drugimi dejavnostmi, ki sodijo v podporo in pomoč odraslim pri učenju. Svetovalna dejavnost zavoda zajema svetovanje odraslim pred vključitvijo v izobraževanje in udeležencem v času izobraževanja. S pomočjo namensko oblikovanih programov in projektov razvijamo in spodbujamo učenje in strokovna rast različnih ciljnih in starostnih skupin (prebivalci podeželja s podeželja, pripadniki romske skupnosti, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni, aktivni, mladi, starejši odrasli…)

Osebna izkaznica:

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Naslov: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, Slovenija

Telefon: 07 3482 100

Telefaks: 07 3482 102

Email: info@ciktrebnje.si

Spletna stran: www.ciktrebnje.si

 

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«