Author Archives:Uredništvo

Grm Novo mesto

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike in turizma – Gostišče na trgu.
V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, ki je tudi jedro razvoja centra in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen centra, ki na Dolenjskem deluje že 130 let, leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.
Tako v okviru Grma Novo mesto – centra biotehnike delujejo šole s programi od njive do mize oz. od kmetijstva, živilstva, gozdarstva, naravovarstva do gostinstva, turizma in biotehniške gimnazije. Po vertikali pa so razvejani prehodni programi od nižje poklicnih do poklicnih, tehniških, višje strokovnih in visoko strokovnih programov, torej različni poklici do inženirjev in diplomiranih inženirjev.
Velik poudarek dajemo tudi izobraževanju in usposabljanju odraslih in temeljimo na trajni povezanosti z našimi slušatelji – vse zainteresirane vključujemo tudi v Gospodarski grozd za podeželje, ki ga razvijamo v biotehniškem okolju na nivoju Slovenije in temelji na konceptu »ZAUPANJA VREDEN«.
Na Grmu Novo mesto smo s svojo organizacijsko strukturo in z ustrezno infrastrukturo (sodobno opremljeni MIC) ter z medsebojno povezanostjo pripravljeni slediti spremembam, dajati odgovore na vprašanja in tudi soustvarjati prihodnost za vse, ki so jim blizu narava, rastline, živali, ki vidijo v središču ustvarjalnega in zadovoljnega posameznika. Zadovoljni in srečni posamezniki v medsebojnem sodelovanju so pogoj za ustvarjalno in zadovoljno družbo.

Osebna izkaznica:

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto

Telefon: – izobraževanje in usposabljanje odraslih: 051 669 118 ali

07 393 47 34 ga. Anica Pezdirc

Telefaks: 07 393 47 10

Email: s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

Spletna stran: www.grm-nm.si

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih z bogato tradicijo organiziranega usposabljanja in izobraževanja odraslih. Prizadevamo si, da bi bilo učenje vedno na voljo in dostopno vsem odraslim prebivalcem lokalnega okolja in regije, v vseh življenjskih obdobjih.

Skozi leta našega delovanja smo izoblikovali ponudbo štirih programskih sklopov, ki se med seboj prepletajo:
– formalno izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– splošno vseživljenjsko učenje,
– dejavnosti za podporo odraslim pri učenju ter
– projektno delo.

S povezovanjem z različnimi partnerji izmenjujemo dobre prakse in pridobivamo nove izkušnje na področju vseživljenjskega učenja, hkrati pa za okolje, v katerem delujemo, pridobivamo brezplačno ponudbo, ki jo lahko koristijo naši občani. Vse to delamo s ciljem, da našim uporabnikom ponudimo pestre in kakovostne izobraževalne programe.
Skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, uvajamo sodobne pedagoške pristope, spodbujamo strokovno usposobljenost naših predavateljev in skrbimo za prijetno učno okolje.
Uspešno sodelujemo v različnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektih.
Vseskozi posvečamo veliko pozornost kakovosti. Smo nosilci nacionalnega certifikata kakovosti zeleni znak POKI in mednarodnega standarda ISO, ki smo ga pridobili januarja 2013.

Osebna izkaznica:

RIC Novo mesto

Naslov: Topliška cesta 2, Novo mesto

Telefon: 07 393 45 50

Email: ric@ric-nm.si

Spletna stran: www.ric-nm.si

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

CIK Trebnje je javni zavod, katerega je pred več kot 50 leti ustanovila občina Trebnje z namenom spodbujanja in razvoja vseživljenjskega učenja.

Sedež zavoda je v Trebnjem, kjer delujemo v sodobno opremljenih učnih prostorih. V želji, da izobraževanje približamo slehernemu posamezniku, izvajamo dejavnost izobraževanja odraslih tudi zunaj sedeža, v krajih Občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Grosuplje in širše.

Naša programska ponudba se je skozi desetletja spreminjala in izpopolnjevala, vedno pa je nudila aktualne, zanimive in uporabne vsebine. Tudi danes razvijamo in izvajamo celovito ponudbo izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe ter programov strokovnega in splošnega izobraževanja in usposabljanja:

– program osnovne šole za odrasle,

– programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

– višje in visokošolsko strokovno izobraževanje

– jezikovni tečaji in slovenščina za tujce

– tečaji računalništva

– usposabljanja s področja računovodstva in knjigovodstva

– izobraževanja s področja zdravstva, sociale in osebne rasti

– učni programi za starejše odrasle v obliki dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje

– programi za izboljšanje pismenosti različnih ciljnih skupin

– študijski krožki.

Našo dejavnost dopolnjujemo tudi s svetovalno in drugimi dejavnostmi, ki sodijo v podporo in pomoč odraslim pri učenju. Svetovalna dejavnost zavoda zajema svetovanje odraslim pred vključitvijo v izobraževanje in udeležencem v času izobraževanja. S pomočjo namensko oblikovanih programov in projektov razvijamo in spodbujamo učenje in strokovna rast različnih ciljnih in starostnih skupin (prebivalci podeželja s podeželja, pripadniki romske skupnosti, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni, aktivni, mladi, starejši odrasli…)

Osebna izkaznica:

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Naslov: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, Slovenija

Telefon: 07 3482 100

Telefaks: 07 3482 102

Email: info@ciktrebnje.si

Spletna stran: www.ciktrebnje.si

 

Šolski center Novo mesto

Šolski center Novo mesto izvaja poklicno in strokovno izobraževanje za poklice na področju strojništva, elektronike, računalništva, gradbeništva, lesarstva, predšolske vzgoje, zdravstva, kemije formacije in kozmetike. Programe izvaja na poklicni, srednji in višji stopnji. Na šolskem centru se izvaja tudi program tehnične gimnazije. V srednješolske programe je vključeno nekaj več kot 3000 dijakov, v višje strokovne študijske programe pa nekaj več kot 1000 študentov, Za potrebe izobraževanja odraslih izvaja skoraj vse programe rednega izobraževanja. Pripravlja in izvaja tudi krajše oblike funkcionalnega in dodatnega izobraževanje za potrebe podjetij kakor tudi različne krajše oblike izobraževanja za pridobitev dodatnih poklicnih kompetenc. V različne oblike izobraževanja odraslih je vključeno več kot 1200 udeležencev.
Programi se izvajajo v sodobnih učilnicah, predavalnicah, specialnih učilnicah labradoritih in delavnicah, ki so opremljene z najnovejšimi tehnologijami posameznih strok.
Za izobraževanje odraslih, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo je na Šolskem centru Novo mesto organizirana enota za izobraževanje odraslih, kjer pridobite vse potrebne informacije. Za pridobitev različnih dodatnih kvalifikacij, dodatnih znanj in usposabljana za potrebe obrti in podjetij pa je organizirana enota Medpodjetniški izobraževalni center.
V Medpodjetniškem izobraževalnem centru se izvajajo priprave in izpiti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, priprave za delovodske in mojstrske izpite, usposabljanja za metroje v dijakov v delovnih procesih, programi za pridobitev dodatnih kompetenc za brezposelni in različni programi za izboljšane temeljih i poklicnih kompetenc. Pripravljamo in izvajamo tudi posebne programe za pridobitev specifičnih znanj za potrebe podjetij. V Medpodjetniškem izobraževalnem centru je organizirana tudi svetovalna pisarna, kjer se lahko pridobi različne informacije in svetovanje za vključitev v dodatno izobraževanje.

Osebna izkaznica:

Šolski center Novo mesto

Naslov: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telefon: 07 39 32 100

Telefaks: 07 39 32 124

Email: info@sc-nm.si

Spletna stran: www.sc-nm.si

Svetovalna pisarna
tel: (07) 39-32-209
Email: svetovanje@sc-nm.si

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«