Računalništvo

Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oblikovanje besedil, delo s preglednicami, učenje s pomočjo spleta.

Na programe

Učenje tujih jezikov

Programi poslovnega sporazumevanja v tujem jeziku in raba tujega jezika za vsak dan.


Na programe

Osebnostna rast in poklicni razvoj

Programi za razvoj poklicne kariere, osebnostni razvoj in kakovostnejše življenje.

Na programe

Programi priprav za pridobitev kvalifikacije

Krajši programi priprav za pripravo na pridobitev certificiranih kvalifikacij s področja strojništva, tujih jezikov, higienskega minimuma itd.

Na programe

»Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.«